Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Květen 2014DÚ pro 7. ročník - splň do 15-5-2014

12. května 2014 v 20:36 | Ydena |  Úkoly ČJ - 7.ročník
zap_rající žáci, zb_tečné pl_tvání, pl_vat se nemá, v_roba je nev_hodná,výuka ciz_ho jaz_ka, nal_čil zeď, l_kov_ provaz, _pl_vat s listím, sm_čcový nástroj, s_rovátka, salám_ a klobás_, to nedává sm_sl, ob_l_ zničené kroupam_, brz_čko přistaneme v Ruz_ni, starob_l_ nábytek, nov_ spolužák, vzl_kající s_rotek,
lehce nab_l, lehce pozb_l, _běr léčiv_ch bylin, l_šejník