Ten, kdo neví, a ví, že neví, je student; uč ho.
Ten, kdo ví, a neví, že ví, spí; probuď ho.
Ten, kdo neví, a neví, že neví, je blázen; vyhni se mu.
Ten, kdo ví, a ví, že ví, je moudrý člověk; následuj ho.
Perské přísloví

Září 2010

DÚ pro 8.B zadán 30.9.2010 do domácího sešitu

29. září 2010 v 18:04 | Ydena |  Úkoly ČJ - 8.ročník
Pokud splníte správně úkoly, vyluštíte tajenku.

1)Rozlišujeme věty hlavní a ….(1. písmenko).
2) Tvrdý vzor středního rodu…………(2.písmeno)
3) Urči větný člen Pu…. : Přes svou agresivitu byl oblíben. Potřebuji   7.písmeno.
4) Urči větný člen: Za hezkého počasí vyrazíme na výlet. (poslední písmeno).
5) Urči druh VV: Viděl jsem, co jsi způsobil. (1. písmeno)
6) Urči druh větného členu: Jana je veselá. (2. písmeno)
7) Urči větný člen: Sejdeme se v hospodě U tří medvídků. (3. písmeno)
8) Najdi podmět v dané větě: Naši vedoucí nás pochválili. (1. písmeno)
9) Urči druh VV : Přišel jsem, abych Tě viděl. (4. písmeno)
10) Urči druh zájmena: Koupím mamince tento časopis. (3.písmeno)
11) Urči VV: Třebaže jsem ji měl rád, nikdy jsem jí to neřekl. (6. písmeno)
12) Urči druh VV : Sejdeme se tam, kde jsme byli posledně. (4. písmeno)
13) Urči druh VV : Pokud zaplatíte včas, nehrozí Vám žádné penále. (7. písmeno)
14) Urči druh VV : Pořád mi není jasné, proč se to stalo. (2. písmeno)
15) Urči druh VV : Uvařila čaj, abychom se zahřáli. (6. písmeno)
16) Urči druh VV : Mluvil, jako když másla ukrajuje. (9. písmeno)
Literární žánry

9. září 2010 v 17:29 | Ydena |  Literární výchova
o
Lyrické - báseň, píseň, óda (oslavná báseň)
o
Lyrickoepické - balada
o
Epické - román, povídka, bajka, pověst, pohádka, novela, mýtus, legenda, epos (ve verších)
o
Dramatické - tragédie, komedie, činohra

Literární skrývačka ve verších

6. září 2010 v 19:34 | Ydena |  HLAVOLAMY + HRÁTKY
Najdeš dva skryté literární pojmy ?

Starý mladého prý nikdy nechápe.
                                                 Nebude to tím, že mládež nechrápe?


Než skončila válka, zemřel v Osvětimi.
Psát romány, fejetony, scénáře nebyl líný.
Očima Petra Bajzy, kluka, dítěte,
                                        spisovnou řečí i krásně dětsky vypráví o světě.

Jazykověda a její disciplíny

5. září 2010 v 18:32 | Ydena |  ČJ - 9.ročník
Jazykověda a její disciplíny
Jazykověda (lingvistika) je nauka o jazyce a jeho užívání. Můžeme jí rozdělit do osmi hlavních částí.
Hláskosloví - o zvukové složce jazykové komunikace. Dělí se na
·         fonetiku - nauka o tvoření hlásek, o artikulaci a
·         fonologii - nauka o funkci fonémů (=minimální zvukový prvek schopný rozlišovat slova např pere - bere
Slovotvorba - nauka o tvoření slov
Lexikologie - nauka o slovní zásobě
·         etymologie - nauka o původu slov
·         onomastika - o vlastních jménech
Sémantika - nauka o významu slov
Gramatika ( mluvnice)
·         morfematika - nauka o mofémech(nejmenší část slova mající gramatický význam), jejich stavbě
·         morfologie (tvarosloví) - nauka o slovních druzích
·         syntax (skladba) - o skladbě vět a souvětí.
Stylistika - nauka o slohu, o způsobu a výběru jazykových prostředků. S stavbě souvislých jazykových projevů
Dialektologie - zabývá se studiem nářečí a dialektů.
Nové obory jazykovědy jako psycholigvistika, sociolingvistika atd.